Phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030

22 tháng 03, 2022

Ngày 21/3/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-TTg về việc phên duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

Đảm bảo nguồn lực tài chính ngân sách góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và an ninh – quốc phòng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 bình quân không thấp hơn 16% GDP và giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 16 – 17% GDP. Trong đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí giai đoạn 2021 – 2025 khoảng 13 – 14% GDP và giai đoạn 2026 – 2030 khoảng 14 – 15% GDP.

- Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2025 khoảng 85 – 86%, đến năm 2030 khoảng 86 – 87%.

Quản lý chi ngân sách nhà nước hiệu quả; tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững; ưu tiên chi đầu tư phát triển và đảm bảo nguồn lực cho chi trả nợ, tăng cường nguồn lực ngân sách nhà nước cho dự trữ quốc gia, tăng chi đầu tư phát triển con người và đảm bảo an sinh xã hội.

- Giai đoạn 2021 - 2025, tỷ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách nhà nước bình quân khoảng 62 - 63%, tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách nhà nước bình quân khoảng 28%. Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. Giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tích lũy từ ngân sách nhà nước cho chi đầu tư phát triển.

- Giai đoạn 2021 - 2030, ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước để sẵn sàng ứng phó nhanh, hiệu quả trong các tình huống đột xuất, cấp bách và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Giảm dần bội chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công chặt chẽ, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia.

Phát triển đồng bộ, minh bạch và bền vững thị trường tài chính và dịch vụ tài chính.

Đẩy mạnh việc đổi mới cơ chế tài chính đối với lĩnh vực sự nghiệp công lập; thực hiện việc tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Đẩy mạnh thực hiện cơ chế quản lý, điều hành giá theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng tài chính số, thực hiện hiện đại hóa nền tài chính quốc gia.


BÌNH LUẬN