Các loại hàng hóa không được giảm thuế giá trị gia tăng xuống 8%

05 tháng 03, 2022

Tổng cục Hải quan vào ngày 25/02/2022 đã có Công văn 642/TCHQ-TXNK về việc thực hiện kê khai thuế suất thuế GTGT, xác định tên và áp dụng mã HS của hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Trong đó, tên và áp dụng mã HS của hàng hóa không được giảm thuế GTGT được Tổng cục Hải quan xác định như sau:

  • Hàng hóa nhập khẩu không được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 là hàng hóa có tên sản phẩm nêu tại cột 8 “tên sản phẩm” và được mô tả nội dung của sản phẩm tại cột 9 “nội dung” (trường hợp không có mô tả nội dung tại cột 9 thì áp dụng tên sản phẩm nêu tại cột 8) của Phụ lục I, phần A Phụ lục III hoặc tại cột 3 “hàng hóa” phần B Phụ lục III hoặc hàng hóa nhập khẩu chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.
  • Hàng hóa nhập khẩu nêu tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của Luật thuế GTGT.
  • Hàng hóa nhập khẩu không nêu tại các Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP đang thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% theo quy định của Luật thuế GTGT thì được áp dụng mức thuế GTGT là 8% theo Nghị quyết 43/2022/QH15.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan còn hướng dẫn một số vấn đề tại Công văn:

  • Căn cứ kê khai, tính thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu;
  • Xác định hàng hóa không được giảm thuế GTGT tại cột 10 Phụ lục I, cột 10 Phần A Phụ lục III, cột 4 Phần B Phụ lục III;
  • Hàng hóa có tên mô tả “Loại khác” thuộc Phần B Phụ lục III…

BÌNH LUẬN